Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών

  • ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πα­νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοικητής στο ενιαίο ΝΠΔΔ υπό την επωνυμία ΓΝ ΛΙΒΑΔΙΑΣ- ΓΝ ΘΗΒΑΣ, ως Πρόε­δρος του Διοικητικού Συμβουλίου.management
    ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, πτυχιούχος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αναπληρωτής Δι­οικητής στο ενιαίο ΝΠΔΔ υπό την επωνυμία ΓΝ ΛΙΒΑΔΙΑΣ- ΓΝ ΘΗΒΑΣ, με αρμοδιότητα στην ΑΟΜ «ΘΗΒΑ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπυρίδωνα, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του την ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο.
  • ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λουκά, Μηχανολόγος- Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, με ανα­πληρώτρια του την BΑΡΟΥΞΗ ΛΟΥΚΙΑ του Νικολάου, Φαρμακοποιό.
  • ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΝΤΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου, Ελεύθερο Επαγγελματία.
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του «ΓΝ ΛΙ­ΒΑΔΕΙΑΣ- ΓΝ ΘΗΒΩΝ», ως τακτικό μέλος με αναπλη­ρωτή του τον ΖΕΛΙΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δαμιανού, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου.
  • ΜΗΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ευστάθιου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικη­τικού - Λογιστικού, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικη­τικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΓΝ ΘΗΒΩΝ (ΟΜΕ «ΛΙΒΑΔΕΙΑ»), με αναπληρώτρια της την ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Ευάγγελου, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Νοσηλευτικής, Προϊ­σταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ιδίας οργανικής Μονάδας.
© 2017 Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από εθελοντές πολίτες και εργαζόμενους του Νοσοκομείου με την επίβλεψη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.